ZAPISNIK 6. ZBORA ČLANOV Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, ki je bil v četrtek, 27. februarja 2020 ob 17.00 v Gostišču KUM v Zagorju ob Savi.
Prisotni člani izvršnega odbora: Anton Koban, Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Franc Brinovec, Janez Juvan, Alojz Avsec
Prisotni drugi člani in gostje: še 88 članov društva in 5 gostov iz sorodnih društev (seznam v prilogi)
Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav – (predsednik)
 2. Izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov (Maja)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
  ——– počakamo 15 minut
 4. Poročila:
 • Poročilo o delu društva za leto 2019 – splošni del (predsednik)
 • Poročilo društva za leto 2019 – finančni del (blagajnik)
 • Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 (predsednik NO: Anton Janežič)
 • Poročilo častnega razsodišča za leto 2019 (predsednik ČR: Matjaž Hočevar)
 1. Razprava o poročilih za leto 2019
 2. Predstavitev predloga programa dela in finančnega plana društva za leto 2020 – (starešina, predsednik, tajnica, blagajničarka)
 3. Razprava o predlogu programa dela in predlogu finančnega načrta za leto 2020 in 2021
 4. Potrditev višine članarine za leto 2020
 5. Predlogi in pobude članov
 6. Sprejem sklepov zbora članov (starešina rudarske čete)
  K. 1
  Predsednik društva Anton Koban je uvodoma pozdravil prisotne člane društva, med njimi tudi župana Matjaža Švagana in goste sorodnih društev iz Laškega, Sedraža in iz Kanižarice ter predal
  vodenje zbora članov delovnemu predsedniku.

V nadaljevanju je tajnica društva, Maja Malovrh Repovž prebrala predlagani dnevni red 6. rednega Zbora članov Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, s katerim so se prisotni soglasno strinjali.
K. 2
Tajnica društva je predlagala izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov, ki so bili soglasno sprejeti.
K. 3
Ob 17.15 smo v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani gostišča Kum nadaljevali zbor članov in skupaj zapeli rudarsko himno »Stan rudarski bodi nam pozdravljen«.
V nadalje smo zboru članov predstavili pripravljena poročila. Predsednik je podrobno podal poslovno poročilo in izčrpno predstavil vse aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v letu 2019. Še posebej je poudaril, da je društvo letos pridobilo Status nevladne organizacije v javnem interesu, kar je
pomenilo, da smo se lahko uvrstili med prejemnike proračunskih sredstev in tako smo lahko uresničili županovo lansko obljubo.
Blagajničarka društva Vanja Kosi je predstavila finančni del poslovnega poročila za leto 2019. Poudarila je, da smo poslovno leto 2019 zaključili s presežkom v višini 197,62 EUR.
Poročilo nadzornega odbora je zbranemu Zboru članov podal predsednik nadzornega odbora Anton Janežič. Poročilo je bilo podano na podlagi zapisnika o notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu 2019 z zaključkom, da je izvršni odbor ravnal s sredstvi društva gospodarno in v skladu s statutom ter, da pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Predsednik častnega razsodišča Matjaž Hočevar je podal poročilo o delu Častnega razsodišča v letu

 • Častno razsodišče se je v letu 2019 sestalo le 1 x, ko je potrdilo predlagane častne skakače za Skok čez kožo. V častni rudarski stan so 3. Julija 2019 skočili 4 častni skakači.
  K. 4
  Delovna predsednica je prisotne povabila k razpravi glede podanih poročil. Prisotni na poročila niso imeli pripomb in z dvigom rok so bila le-ta potrjena in sprejeta.
  SKLEP 1: Sprejme se poslovno poročilo o delu Društva RMED SREČNO ZAGORJE in finančno poročilo za leto 2019
  SKLEP 2: Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2019
  SKLEP 3: Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2019

K. 5
Starešina rudarske čete Franci Brinovec je predstavil osnutek programa dela za leto 2020. Poudaril je, da bomo nadaljevali s prireditvami, ki postajajo v naši dolini tradicionalne, hkrati pa bomo nadaljevali tudi s postavljanjem informacijskih tabel na Rudarski pohodni in učni poti.
Blagajničarka Vanja Kosi je na kratko predstavila še finančni načrt za leto 2020.
K. 6
Delovno predsedstvo je odprlo razpravo na podana predlog programa dela in predlog finančnega načrta. Na predlagani program dela in finančni plan prisotni člani niso imeli pripomb, zato je delovno predsedstvo zbranemu Zboru članov predlagalo, da program dela in finančni načrt za leto 2020 sprejme in potrdi z dvigom rok in sprejme naslednje sklepe:
SKLEP 4: Sprejme se predlagan program dela in finančni načrt društva za leto 2020

Zbrani zbor je soglasno s sklepom potrdil članarino za leto 2020 v višini 7 EUR
SKLEP 5: Potrdi se predlog o višini letne članarine društva za leto 2020 v znesku 7 EUR
K. 7
Delovno predsedstvo je zbrani Zbor članov povabilo, da poda pobude in predloge za nadaljnje uspešno delovanje društva.
G. Vojko Šum je predlagal, da bi bilo smiselno dodatno financiranje društva urediti z namenitvijo 0,5 % dohodnine.
G. Drago Lavrič je kot predstavnik Vrtca Zagorje povedal, da se že 2 leti pripravljajo, da bi organizirali uprizoritev rudniške nesreče za otroke pred vhodom v obe rudniški skladišči.
Rihard Majcen je demantiral objavljene članke v lokalnih medijih, v katerih pišejo o obstoječi veliki jamski katedrali v Aleksandrovem rovu in pozval člane – rudarje, da povejo, da katedrala pod zemljo v tem delu jame ne obstaja. Največji podzemni objekt je strojnica jaška Vine, ki je bil dostopen po Vinskem rovu in je le-tam zaprt z zadelko in zasut z gramozom.
K. 8
Predsednik komisije za sklepe Franci Brinovec je zboru članov prebral vse sklepe, ki so bili sklenjeni in potrjeni na zboru članov, 27.2.2020.
Zbor članov je 27.02.2020 sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 1: Sprejme se Poročilo o delu in finančno poročilo Društva RMED
SREČNO ZAGORJE za leto 2019
SKLEP 2: Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2019
SKLEP 3: Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2019
SKLEP 4: Sprejme se predlagan program dela in finančni načrt društva za leto 2020
SKLEP 5: Potrdi se višina letne članarine društva za leto 2020 v znesku 7 EUR.
SKLEP 6: Sprejme se pobuda za financiranje društva z namenitvijo 0,5 % dohodnine za delo društva. Tehnično izvedbo organizira IO društva.

Ob zaključku smo k besedi povabili župana Matjaža Švagana, ki je pohvalil delovanje društva in sodelovanje z občino. Na zboru so se oglasili tudi predstavniki sorodnih društev, ki so pohvalili sodelovanje in se zahvalili
za vabilo.
Z rudarsko pesmijo So knapje skup zbrani smo zaključili uradni del Zbora članov za leto 2019.
Sledila je pogostitev z večerjo in prijetno druženje.0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja