ZAPISNIK 5. ZBORA ČLANOV 

Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE,  

ki je bil v petek, 15. februarja 2019 ob 1700 v dvorani Gasilskega društva Zagorje ob Savi.

Prisotni člani izvršnega odbora: Anton Koban, Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Franc Brinovec, Janez Juvan, Alojz Avsec 

Prisotni drugi člani in gostje: še 65 članov društva in 7 gostov iz sorodnih društev (seznam v prilogi)   

Dnevni red:

1.     Otvoritev in pozdrav

2.     Izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov 

3.     Poročilo verifikacijske komisije ——– počakamo 15 minut 

4.     Poročila:

–              Poročilo o delu društva za leto 2018 – splošni del 

–              Poročilo društva za leto 2018 – finančni del

–              Poročilo nadzornega odbora za leto 2018      (predsednik NO: Anton Janežič) 

–              Poročilo častnega razsodišča za leto 2018 (predsednik ČR: Matjaž Hočevar) 

5.         Razprava o poročilih za leto 2018 

6.     Razrešitev člana IO RMED SREČNO ZAGORJE  

7.     Izvolitev novega člana v IO RMED 

8.     Predstavitev predloga programa dela in finančnega plana društva za leto 2019 in 2020– (starešina, predsednik, tajnica, blagajničarka) 

9.       Razprava o predlogu programa dela in predlogu finančnega načrta za leto 2019 in 2020 

10.    Potrditev predloga višine članarine za leto 2019 in predlog zvišanja članarine za leto 2020 

11.    Predlogi in pobude članov 

12.    Sprejem sklepov zbora članov       

K. 1 Predsednik društva Anton Koban je uvodoma pozdravil prisotne člane društva, med njimi tudi župana Matjaža Švagana in zagorskega župnika Janija Tuška in goste sorodnih društev iz Laškega, Sedraža, Andraža nad Polzelo in iz Kanižarice ter povabil vse, da za začetek skupaj zapojemo rudarsko himno »Stan rudarski bodi nam pozdravljen«.   

V nadaljevanju je tajnica društva, Maja Malovrh Repovž prebrala predlagani dnevni red 5. rednega Zbora članov Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, s katerim so se prisotni soglasno strinjali.   

K. 2 Tajnica društva je predlagala izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov, ki so bili soglasno sprejeti.   

K. 3 Predsednik verifikacijske komisije Sašo Kosmač je Zboru članov podal poročilo, da je bilo ob 17.00 uri prisotnih 64 članov in 7 gostov, kar je manj kot polovica članov. Na podlagi drugega odstavka 16. člena statuta je zbor sklepčen po preteku 15 minut. Zbor članov je torej lahko nadaljeval z delom in veljavno sklepal od 17.15 ure dalje. V vmesnem času nam je Viktor Kotar zapel dve ljudski pesmi.   

K. 4 Ob 17.15 smo nadaljevali in zboru članov predstavili pripravljena poročila. Predsednik je podrobno podal poslovno poročilo in izčrpno predstavil vse aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v letu 2018. Blagajničarka društva Vanja Kosi je predstavila finančni del poslovnega poročila za leto 2018. Poudarila je, da smo poslovno leto 2018 zaključili z izgubo, ki smo jo pokrili s prihodki iz prejšnjih let v višini 583,49 EUR.   

Poročilo nadzornega odbora je zbranemu Zboru članov podala članica nadzornega odbora, g. Marija Nedeljko. Poročilo je bilo podano na podlagi zapisnika o notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu 2018 z zaključkom, da je izvršni odbor ravnal s sredstvi društva gospodarno in v skladu s statutom ter, da pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.   

Predsednik častnega razsodišča Matjaž Hočevar je podal poročilo o delu Častnega razsodišča v letu 2018. Častno razsodišče se je v letu 2018 sestalo le 1 x, ko je potrdilo predlagane častne skakače za 5. Skok čez kožo. V častni rudarski stan je 3. Julija 2018 skočilo 5 častnih skakačev in 1 častna skakalka.   

K. 5 Delovna predsednica je prisotne povabila k razpravi glede podanih poročil. Prisotni na poročila niso imeli pripomb in z dvigom rok so bila le-ta potrjena in sprejeta.   

SKLEP 1: Sprejme se poslovno poročilo o delu Društva RMED SREČNO ZAGORJE in finančno poročilo za leto 2018                                                            SKLEP 2: Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2018   

SKLEP 3: Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2018  

K. 6 Delovna predsednica je na osnovi pisne odpovedi podala predlog razrešitve člana izvršenega odbora  društva RMED SREČNO ZAGORJE g. Simona Omahneta. Predlog razrešitve je zbor članov soglasno potrdil z dvigom rok.   

SKLEP 4: Simon Omahne se razreši kot član IO Društva RMED SREČNO ZAGORJE     

K. 7 V izvršni odbor Društva RMED SREČNO ZAGORJE se predlaga član, g. Marjan Grošelj. Predlog je zbor članov soglasno potrdil z dvigom rok.   

SKLEP 5: V izvršni odbor Društva RMED SREČNO ZAGORJE se imenuje nov član Marjan Grošelj     

K. 8  Starešina rudarske čete Franci Brinovec je predstavil osnutek programa dela za leto 2019 in za leto 2020. Poudaril je, da bomo nadaljevali s prireditvami, ki postajajo v naši dolini tradicionalne, hkrati pa bomo nadaljevali tudi s postavljanjem informacijskih tabel na Rudarski pohodni in učni poti. Blagajničarka Vanja Kosi je na kratko predstavila še finančni načrt za leto 2019.   

K. 9  Delovno predsedstvo je odprlo razpravo na podani predlog programa dela in finančni načrt. Na predlagani program dela in finančni plan prisotni člani niso imeli pripomb, zato je delovno predsedstvo zbranemu Zboru članov predlagalo, da program dela in finančni načrt za leto 2019 sprejme in potrdi z dvigom rok in sprejme naslednje sklepe:   

SKLEP 6: Sprejme se predlagan program dela in finančni načrt društva za leto 2019 

SKLEP 7: Sprejme se predlagan program dela za leto 2020   

K. 10  Zbrani zbor je soglasno potrdil članarino za leto 2019 v višini 5 EUR s sklepom in za leto 2020 v višini 7 EUR. 

SKLEP 8: Sprejme se predlog o višini letne članarine društva za leto 2019 v znesku 5 EUR in za leto 2020 v znesku 7 EUR   

K. 11  Delovno predsedstvo je zbrani Zbor članov povabilo, da poda pobude in predloge za nadaljnje uspešno delovanje društva. Prisotni člani niso podali pobud.    

K. 12  Predsednik komisije za sklepe Franci Brinovec je zboru članov prebral vse sklepe, ki so bili sklenjeni in potrjeni na zboru članov, 15.2.2019.   

Zbor članov je 15.2.2019 sprejel naslednje sklepe:  

SKLEP 1: Sprejme se Poročilo o delu in finančno poročilo Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2018 

SKLEP 2: Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2018 

SKLEP 3: Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2018 

SKLEP 4: Potrdi se razrešitev člana izvršnega odbora društva RMED SREČNO ZAGORJE 

SKLEP 5: Potrdi se predlagan novi član Marjan Grošelj izvršnega odbora društva 

SKLEP 6: Sprejme se predlagan program dela in finančni načrt društva za leto 2019 

SKLEP 7: Sprejme se predlagan program dela za leto 2020 

SKLEP 8: Sprejme se predlog o višini letne članarine društva za leto 2019 v znesku 5 EUR in za leto 2020 v znesku 7 EUR. 

Ob zaključku smo k besedi povabili župana Matjaža Švagana, ki je pohvalil delovanje društva in obljubil, da bo društvu v letu 2020 priskrbel posebno proračunsko postavko, ki bo omogočala lažjo izvedbo vseh predvidenih prireditev. V zahvalo mu je Franci Brinovec v imenu članov društva podaril simbolično darilo – jamski voziček – hunt. Na zboru so se oglasili tudi predstavniki sorodnih društev, ki so pohvalili sodelovanje in se zahvalili za vabilo.   S tem je bil uradni del Zbora članov za leto 2018 zaključen. Sledil je še pevski nastop Knapovskih punc. Medtem so prisotne gasilci pogostili s pijačo, Lojzi Čop pa je postregel z okusno večerjo. Udeleženci zbora članov so ob ogledu PP predstavitve s fotografijami z vseh dogodkov, ki jo je v ta namen pripravila Kaja Kosi, uživali v družabnem srečanju.     

SREČNO!   

Zapisala: Maja Malovrh Repovž                                                                                          

Predsednik: Anton Koban   Overovatelja zapisnika:Alojz AvsecJanez Juvan


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja