ZAPISNIK 4. ZBORA ČLANOV Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE,  

ki je bil v petek, 16. februarja 2018 ob 1700 v prostorih Gostišča Kum v Zagorju ob Savi.Prisotni člani izvršnega odbora: Borut Flisek, Anton Koban, Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Franc Brinovec, Janez Juvan, Alojz AvsecPrisotni drugi člani in gostje: še 54 članov (seznam v prilogi) in 4 gostje

Dnevni red: 

 1. Otvoritev in pozdrav – (predsednik)
 2. Izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4.  Poročila:
  -Poslovno poročilo o delu društva za leto 2017 – splošni del       (predsednik)
  -Poslovno poročilo društva za leto 2017 – finančni del               (blagajnik)
  -Poročilo nadzornega odbora                 (predsednik NO: Anton Janežič)
  -Poročilo častnega razsodišča            (predsednik ČR: Matjaž Hočevar)
 5. Razprava o poročilih za leto 2017
 6. Razrešitev vseh organov društva
 7. Volitve novih organov društva (IO – predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, štirje člani, NO – predsednik in 2 člana, ČR-predsednik in 2 člana)
 8. Predstavitev predloga programa dela in finančnega plana društva za leto 2018
 9. Razprava o predlogu programa dela in predlogu finančnega načrta za leto 2018
 10. Potrditev predloga višine članarine za leto 2018
 11. Predlogi in pobude članov
 12. Sprejem sklepov zbora članov    K. 1 

Zbor članov se je začel z Rudarsko himno, ki jo je zapel naš član vokalist Rihard Majcen ob podpori vseh zbranih članov društva in gostov. Tajnica društva, Maja Malovrh Repovž je prebrala predlagani dnevni red 4. rednega Zbora članov Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE, s katerim so se prisotni soglasno strinjali.  Predsednik društva Borut Flisek je najprej pozdravil prisotne člane in med njimi tudi župana Matjaža Švagana ter direktorja občinske uprave Rudija Medveda ter goste, člane sorodnega Rudarskega etnološkega društva Brezno-Huda jama iz Laškega, predsednika društva Sveta Barbara iz Sedraža, predstavnike Rudarskega društva iz Andraža nad Polzelo ter predstavnika Turističnega društva Ruardi.

K. 2 

Tajnica društva je predlagala izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov, ki so bili soglasno sprejeti. 

K. 3

Predsednik verifikacijske komisije Sašo Kosmač je Zboru članov podal poročilo, da je bilo ob 17.00 uri prisotnih 61 članov in 4 gostje, kar je manj kot polovica članov. Na podlagi drugega odstavka 16. člena statuta je zbor sklepčen po preteku 15 minut. Zbor članov je torej lahko nadaljeval z delom in veljavno sklepal od 17.15 ure dalje.V vmesnem času so nam knapovske punce zapele 2 pesmi na rudarsko temo. K besedi pa smo povabili tudi župana Matjaža Švagana, ki je pozdravil vse prisotne in pohvalil delo društva. Obljubil je tudi, da bo tudi v nadalje podpiral, da se bo ohranjala rudarska tradicija in dediščina v Zagorju. 

K. 4 

Predsednik je podrobno podal poslovno poročilo in izčrpno predstavil vse aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v letu 2017. Povedal je tudi, da je ing. Manfredo društvu poklonil en izvod knjige, ki jo je napisal in ga pozval, da sam pove kaj več o knjigi. Inž. Manfredo je povedal, da bo predstavitev avtorskega dela predstavil v knjižnici Mileta Klopčiča v marcu 2018. Blagajničarka društva Vanja Kosi je predstavila finančni del poslovnega poročila za leto 2017. Poudarila je, da smo poslovno leto 2017 zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki in pokrili tudi manjšo izgubo iz preteklega leta ter zaključili leto 2017 s čistim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 371,63 EUR. Poročilo nadzornega odbora je zbranemu Zboru članov podal predsednik NO, Anton Janežič. Poročilo je bilo podano na podlagi zapisnika o notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu 2017 z zaključkom, da je izvršni odbor ravnal s sredstvi društva gospodarno in v skladu s statutom ter, da pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Predsednik častnega razsodišča Matjaž Hočevar je podal poročilo o delu Častnega razsodišča v letu 2017. Častno razsodišče se je sestalo dvakrat. In sicer prvič v juniju, ko je potrdilo predlagane častne skakače za tradicionalni 4. Skok čez kožo in drugič na željo člana Marjana Manfreda, glede piramide izkopanega premoga v Zagorju, o čemer je zapisalo odgovor in ga objavilo na spletni strani društva.   

K. 5 

Predsednik je prisotne povabil k razpravi glede podanih poročil. Kot je že uvodoma povedal župan Matjaž Švagan bo občina nadaljevala sodelovanje z društvom pri opremljanju rudarskih pomnikov z informacijskimi tablami in s tem ohranjanju ostalin rudarstva v Zagorju.  Ob tej priliki je g. Andrej Radej prisotne pozval, da se ob zaključku del v jami Kotredež odtujeno likovno delo z napisom »Očka vrni se zdrav domov«, ki je krasilo vhod Vinskega rova, najde in postavi na ogled v Rudarski muzej Zagorje, kamor sodi. Glede na to pobudo je direktor Tevel Iztok Živko predlagal, da se za originalno vrnjeno likovno delo razpiše nagrado v višini 300 EUR, ki jo bo sponzoriral Tevel. Na podano poročilo o delu društva prisotni niso imeli pripomb in z dvigom rok je bil potrjen in sprejet: SKLEP 1: Sprejme se poslovno poročilo Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017  Tudi na podano finančno poročilo društva prisotni niso imeli pripomb. Z dvigom rok je bil potrjen SKLEP 2: Sprejme se finančno poročilo Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017  Na podano poročilo nadzornega odbora prisotni niso imeli pripomb in z dvigom rok je bil potrjen SKLEP 3: Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017  Na podano poročilo častnega razsodišča prisotni niso imeli pripomb in z dvigom rok je bil potrjen SKLEP 4: Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017   

K. 6

Tajnica društva je prebrala predlog razrešitve vseh organov društva RMED SREČNO ZAGORJE. Predlog je bil soglasno sprejet z dvigom rok:SKLEP 5: Potrdi se razrešitev vseh organov društva RMED SREČNO ZAGORJE.  

K. 7

Delovno predsedstvo je Zboru članov predlagalo izvolitev novega izvršnega odbora za 4 letni mandat v sestavi:

 1. Anton Koban
 2. Rihard Majcen
 3. Maja Malovrh Repovž
 4. Vanja Kosi
 5. Franc Brinovec
 6. Janez Juvan
 7. Alojz Avsec
 8. Simon Omahne 

Delovno predsedstvo je Zboru članov predlagalo še izvolitev novega predsednika društva, ki je hkrati tudi zastopnik društva ter podalo predlog funkcij v izvršnem odboru društva.

 1. predsednik: Anton Koban
 2. podpredsednik: Rihard Majcen
 3. tajnik: Maja Malovrh Repovž
 4. blagajnik: Vanja Kosi

 Imenovan za 4 letni mandat in s sklepom tudi potrjen za predsednika je bil g. Anton Koban: Delovno predsedstvo je Zboru članov predlagalo tudi izvolitev NO – nadzornega odbora društva za 4 letni mandat v sestavi:

 1. Anton Janežič     –  predsednik
 2. Rado Vozelj         – član 
 3. Marija Nedeljko  – član 

Delovno predsedstvo je Zboru članov predlagalo tudi izvolitev Častnega razsodišča društva za 4 letni mandat v sestavi:

 1. Matjaž Hočevar  – predsednik
 2. Sašo Kosmač       – član
 3. Metod Malovrh  – član 

Na predlagane nove organe društva RMED SREČNO ZAGORJE  je podal pripombo direktor Tevel Iztok Živko (član društva), ki je postavil dosedanjemu predsedniku Borutu Flisku vprašanje zakaj se umika iz vseh organov društva. Le-ta je sam odgovoril, da se je tako odločil iz osebnih razlogov in povedal, da bo pri delu društva tudi v nadalje sodeloval. 

Zbor članov je potem soglasno potrdil predlagani izvršni odbor in z dvigom rok večine sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 6: Potrdi se izvršni odbor društva v predlagani sestavi in za predsednika, ki je hkrati tudi                zastopnik društva, imenuje Antona Kobana ter predlagane organe IO.
SKLEP 7: Potrdi se predlagani nadzorni odbor društva RMED SREČNO ZAGORJE
SKLEP 8: Potrdi se predlagane člane Častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE

K. 8

Novo izvoljeni predsednik Anton Koban se je zahvalil zboru članov za zaupnico in v nadaljevanju na kratko podal program dela za leto 2018. Poudaril je, da bomo s skupnimi močmi nadaljevali s prireditvami, ki postajajo v naši dolini tradicionalne in bomo nadaljevali tudi s postavljanjem informacijskih tabel na Rudarski pohodni in učni poti. Zbrani zbor je povabil k sodelovanju in soustvarjanju, saj je v programu dela za leto 2018 tudi izdaja brošure ob 5 obletnici delovanja društva. Na koncu je na kratko predstavil še finančni načrt za leto 2018, ki je podoben, kot v preteklem letu in predlagal, da tudi v letu 2018 ostane članarina v višini 5 EUR za člane starejše od 15 let. 

K. 9

Delovno predsedstvo je odprlo razpravo na podani predlog programa dela in finančni načrt. Na predlagani program dela je imel pripombo direktor Tevel Iztok Živko, ki je predlagal, da bi se lahko v sodelovanju s firmo Tevel organiziralo tudi strokovno ekskurzijo v rudnike v Turčiji. Župan Matjaž Švagan je podprl predlog Živkota in obljubil pomoč pri izvedbi ekskurzije. Potem je delovno predsedstvo zbranemu Zboru članov predlagalo, da program dela in finančni načrt za leto 2018 sprejme in potrdi z dvigom rok in sprejme naslednje sklepe: 

SKLEP 9:       Sprejme se predlagan program dela društva za leto 2018

SKLEP 10:     Sprejme se predlagan finančni načrt društva za leto 2018 K. 10Zbrani zbor je soglasno potrdil članarino za leto 2018 v višini 5 EUR s sklepom.

SKLEP 11:     Sprejme se predlog o višini letne članarine društva za leto 2018  v znesku 5 EUR 

K. 11

Poleg pobude Andreja Radeja že na začetku zasedanja, glede vrnitve likovnega dela, je Matjaž Hočevar ob koncu predlagal, da se Stari trg v Toplicah preimenuje v Trg rudarskim rodovom. Predlog je zbrani Zbor članov z navdušenjem podprl in tudi župan Matjaž Švagan se je s predlogom strinjal ter povedal, da je za preimenovanje potrebno vložiti vlogo na Občinski svet. Prisotni smo soglasno sprejeli sklep: SKLEP 12: Na občinski svet se vloži pobudo za preimenovanje Starega trga v Toplicah v Trg rudarskim rodovom.K. 12Na koncu je Franci Brinovec – predsednik komisije za sklepe Zbora članov društva RMED SREČNO ZAGORJE zbrani Zbor članov še enkrat seznanil s SKLEPI, ki smo jih soglasno potrdili z dvigom rok. Zbor članov je 16.2.2018 sprejel naslednje sklepe: 

SKLEP 1:       Sprejme se Poslovno poročilo Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017

SKLEP 2:       Sprejme se finančno poročilo za leto 2017

SKLEP 3:       Sprejme se poročilo nadzornega odbora Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017

SKLEP 4:       Sprejme se poročilo častnega razsodišča Društva RMED SREČNO ZAGORJE za leto 2017

SKLEP 5:       Potrdi se razrešitev vseh dosedanjih organov društva RMED SREČNO ZAGORJE

SKLEP 6:    Potrdi se izvršni odbor društva v predlagani sestavi in za predsednika, ki je hkrati tudi zastopnik društva, imenuje Anton Koban, podpredsednik društva Rihard Majcen, tajnik društva Maja Malovrh Repovž in blagajnik društva Vanja Kosi za obdobje 4. let.              

SKLEP 7:       Potrdi se predlagane člane Nadzornega odbora društva RMED SREČNO ZAGORJE

SKLEP 8:       Potrdi se predlagane člane Častnega razsodišča društva RMED SREČNO ZAGORJE

SKLEP 9:       Sprejme se predlagan program dela društva za leto 2018

SKLEP 10:     Sprejme se predlog o višini letne članarine društva za leto 2018 v znesku 5 EUR

SKLEP 11:     Sprejme se predlagan finančni načrt društva za leto 2018

SKLEP 12:     Na občinski svet se vloži pobudo za preimenovanje Starega trga v Toplicah v Trg rudarskim rodovom.  

Kot je bilo na prejšnjem zboru članov predlagano, smo na mize razdelili tekste Rudarske himne in pesmi So knapje skup zbrani, da smo lahko skupaj zapeli. To bomo izvajali tudi v nadalje na vseh prireditvah. Zaradi številčne udeležbe je na naslednjem zboru članov potrebno pripraviti ozvočenje! Zbor članov je v imenu Rudarskega etnološkega društva Brezno-Huda jama iz Laškega in kot podpredsednik združenja RUDA pozdravil g. Mavri in pohvalil uspešno delo društva in zaželel nadaljnje sodelovanje.In ne nazadnje, ker je letos Cankarjevo leto, ki ga slavimo ob 100 obletnica smrti pisatelja Ivana Cankarja, smo uradni del Zbora članov zaključili z recitacijo Riharda Majcna iz socialne povesti Hlapec Jernej in njegova pravica.  S tem je bil uradni del Zbora članov za leto 2017 zaključen. Novi predsednik je zbrane povabil k druženju ob domačih zasavskih specialitetah.

SREČNO! 

Zapisala: Maja Malovrh Repovž                                                                                         

Predsednik: Anton Koban                                                             

Overovatelja zapisnika: Alojz Avsec in Janez Juvan


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja