ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA

Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE,

ki je bil v ČETRTEK, 17. oktobra 2013 ob 17:00 v avli  Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi.

Prisotni:

Ustanovitelji: Alojz Avsec, Ivan Breg, Brinovec Franc, Borut Flisek, Stanislav Grošelj, Anton Janežič, Janez Juvan, Anton Koban, Vanja Kosi, Franc Krajnc, Metod Malovrh, Maja Malovrh Repovž, Marijan Manfredo, Franc Mlinar, Perklič Roman, Anton Sladič, Rado Vozelj.

Ostali: povabljeni in gosti.

Po pozdravnem govoru je g. Perklič predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
Marijan Manfredo – predsednik, Metod Malovrh – član, Franc Mlinar – član, ki ga je ustanovni zbor soglasno potrdil.

Delovno predsedstvo je zasedlo častno omizje.

Predsednik delovnega predsedstva je pozdravil ustanovni zbor in predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov za vodenje in delo ustanovnega zbora društva
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem sklepa o ustanovitvi društva RMED SREČNO ZAGORJE
4. Predstavitev in sprejem statuta društva
5. Izvolitev izvršnega odbora
6. Izvolitev predsednika društva
7. Izvolitev nadzornega odbora društva
8. Izvolitev častnega razsodišča
9. Predstavitev predloga programa dela in finančnega plana društva za leto 2013 in 2014
10. Razprava o predlogu programa dela in predlogu finančnega načrta
11. Predlogi in pobude
12. Sprejem sklepov zbora članov

Ad. 1

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal izvolitev organov za vodenje in delo ustanovnega zbora. Ustanovni zbor je z dvigom rok potrdil izvolitev:
– Verifikacijske komisije v sestavi: Ivan Breg – predsednik, Krajnc Franc – član, Juvan Janez – član;
– Komisije za sklepe: Rado Vozelj – predsednik, Franc Brinovec – član, Anton Janežič – član
– Overovatelja zapisnika: Anton Koban in Alojz Avsec
– Zapisnikarja: Maja Malovrh Repovž

Ad. 2

Predsednik verifikacijske komisije je ustanovnemu zboru podal poročilo, da je na zboru ob 17.15 uri prisotnih 17 članov – ustanoviteljev in ca 90 povabljenih in gostov.

Ad. 3

Na predlog delovnega predsedstva so udeleženci ustanovnega zbora soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi društva z imenom: Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE in njegovo skrajšano ime: Društvo RMED SREČNO ZAGORJE. Soglasno so potrdili sedež društva v Zagorju ob Savi in naslov društva: Cesta Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi.

Ad. 4

Predstavnik ustanoviteljev, g. Koban je na kratko predstavil osnutek statuta društva, predvsem namen ustanovitve društva, njegove osnovne naloge in cilje za ohranjanje rudarske tradicije v Zagorju. Udeleženci ustanovnega zbora so statut soglasno sprejeli z dvigom rok.

Ad. 5

Delovno predsedstvo je ustanovnemu zboru predlagalo izvolitev izvršnega odbora v sestavi:

1. Borut Flisek
2. Anton Koban
3. Maja Malovrh Repovž
4. Vanja Kosi
5. Roman Perklič
6. Franc Brinovec
7. Franc Krajnc
8. Janez Juvan

Ustanovni zbor je soglasno potrdil predlagani izvršni odbor in sprejel sklep o izvolitvi izvršnega odbora društva.

Ad. 6

Za predsednika izvršnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik ter zastopnik društva, je bil imenovan in s sklepom tudi potrjen g. Borut Flisek.

Delovno predsedstvo je predalo besedo novoizvoljenemu predsedniku društva.

Predsednik in izvršni odbor je zasedel častno omizje.

Predsednik se je zahvalil za zaupnico in v kratkem govoru orisal pomen ustanovitve društva in njegovo poslanstvo.

Predsednik je predlagal  izvolitev organov društva:

Ad. 7

Predlagani nadzorni odbor v sestavi:
1. Anton Janežič – predsednik,
2. Alojz Avsec – član in
3. Rado Vozelj – član
je ustanovni zbor soglasno potrdil s sklepom o izvolitvi nadzornega odbora.

Ad. 8

Predlagano častno razsodišče v sestavi:
1. Marijan Manfredo – predsednik,
2. Metod Malovrh – član in
3. Franc Mlinar – član
je ustanovni zbor soglasno potrdil s sklepom o izvolitvi častnega razsodišča.

Ad. 9

Novoizvoljeni predsednik je predstavil osnutek programa dela in finančni načrt društva za leto 2013 in 2014, ki ga je ustanovni zbor potrdil ter sprejel sklep o potrditvi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 in 2014. Soglasno s sklepom je bila potrjena tudi višina članarine 5 EUR/leto.

Ad. 10

Na razpravi o predlogu programa dela in finančnega načrta prisotni niso imeli dodatnih pripomb, predlogov in pobud.

Ad. 11

Ustanovitelji so za častnega člana društva predlagali pokojnega rudarja Luka Križnika, avtorja največkrat zapete slovenske rudarske pesmi »So knapje skup zbrani« (1898). Ustanovni zbor je predlog potrdil in sprejel sklep o imenovanju.

Predsednik je tudi ustanovni zbor in goste povabil k besedi, predlogom in pobudam.

Gospod Janez Lipec iz Turističnega društva Ruardi je pozdravil ustanovitev društva in podpira aktivnosti, ki smo si jih zadali ter upa na uspešno sodelovanje z njihovim društvom, ki že od leta 2007 organizira dve prireditvi na temo rudarstva v Zagorju (Perkmandeljčev pohod in Skok čez kožo).

Gospod Benko, predsednik Društva upokojencev Zagorje, je čestital predsedniku in pozdravil ustanovitev društva.

Gospod župan, Matjaž Švagan je pozdravil novoustanovljeno društvo in čestital predsedniku. Povedal je, da bo s pomočjo društva in njegovih članov v Zagorju lažje ohraniti dediščino 250 letnega rudarjenja, obnoviti muzej, vdahniti zgodovino v obstoječe objekte rudnika in prenašati znanje in zgodovino Zagorja tudi na mlajše rodove.

G. Vidmar, predstavnik EVJ, je pozdravil ustanovitev društva in predvidenega skrbnika muzeja v Kisovcu. Kot sosed je vesel, da se bo tudi v muzeju v Kisovcu začelo kaj premikati in urejati. Za začetek delovanja društva je društvo poklonil donacijo v vrednosti 1000 EUR.

G. Jože Hribar, predsednik Etnološkega društva Zabukovica – Liboje, je prav tako čestital predsedniku in pozdravil ustanovitev društva, ter kot predstavnik sorodnega društva ponudil sodelovanje.

Ad. 12

Predsednik komisije za sklepe je ustanovnemu zboru prebral sprejete sklepe, ki so jih prisotni potrdili z dvigom rok.

Na ustanovnem zboru so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. SKLEP: Ustanovi se Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE, skrajšano ime: Društvo RMED SREČNO ZAGORJE
2. SKLEP: Izvoljen je bil izvršni odbor društva
3. SKLEP: Izvoljen je bil predsednik izvršnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik društva
4. SKLEP: Izvoljen je bil nadzorni odbor društva
5. SKLEP: Izvoljeno je bilo častno razsodišče društva
6. SKLEP: Potrjen je bil program dela in finančni načrt društva za leto 2013 in 2014
7. SKLEP: Potrjena je bila članarina v višini 5 EUR
8. SKLEP: Za častnega člana društva je bil imenovan Luka Križnik, avtor rudarske pesmi »So knapje skup zbrani« (1898).

S tem je bil uradni del ustanovnega zbora zaključen in Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ustanovljeno. Predsednik je še dodal, da bo po zaključeni slovesnosti 3 članska delegacija počastila spomin rudarskim rodovom v Zagorju ob Savi s polaganjem cvetja in prižigom sveč pri spomeniku v Toplicah.

Za kulturni del programa so poskrbeli: Rudarski pevski zbor Loški glas ter pevec in vodja skupine Orlek Vlado Poredoš.

Ustanovni zbor je bil zaključen ob 19.30 uri.

Predsednik se je zahvalil vsem udeležencem ustanovnega zbora za udeležbo, jih povabil k vpisu v naše društvo in na priložnostno pogostitev.

SREČNO!

Zapisnikar: 
Maja Malovrh Repovž

Predsednik:
Borut Flisek

Overovatelja zapisnika:
Anton Koban
Anton Avsec