STATUT

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 64 z dne, 12.08.2011) je zbor ustanoviteljev društva, dne 17.10.2013 sprejel sklep, da se ustanovi Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE ter potrdil naslednji statut:

S T A T U T

Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE, skrajšano Društvo RMED SREČNO ZAGORJE (v nadaljevanju društvo) je samostojno prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na rudarskem, muzejskem in etnološkem področju proučevanja, muzejskega ohranjanja in izobraževalnega predstavljanja rudarske omike, njenih vrednot, njene premične in nepremične dediščine ter turizma. Društvo bo s svojim delovanjem prispevalo k družbenem, gospodarskem in turističnem razvoju ter s tem spodbujalo k ohranjanju rudarske kulture in dediščine v Zagorju ob Savi.

2. člen

Društvo se imenuje:

–   Ime: Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE,
–   Skrajšano ime: Društvo RMED SREČNO ZAGORJE
–   Sedež društva je v Zagorju ob Savi.   

3. člen

Znak in pečat društva ter društveni prapor

Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je podoba rudarske varnostne svetilke v rovu z letnico začetka rudarjenja v Zagorju (1755) in letnico zaključka (2005). Pečat društva vsebuje znak društva in napis Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE. Pečat društva je okrogle oblike premera 3,4 cm.
Društvo bo za svoje javno predstavljanje na prireditvah uporabljalo iz razpoložljive zgodovinske zakladnice zagorskih rudarskih praporov nekdanjega premogovnika Rudnik rjavega premoga Zagorje ustrezen prapor, saj vsi predstavljajo rudarske vrednote in čast rudarskega stanu.
Uporabo prapora in rudarske častne čete v stanovskih slavnostnih opravah na javnih prireditvah ter ob pogrebih bo določal poseben pravilnik.    

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopnik društva je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

5. člen

Društvo deluje javno.


II. NAMEN, CILJI IN NALOGE

6. člen

Osnovni namen društva je ohranjati, raziskovati, varovati, izobraževati, predstavljati in posredovati javnosti vrednote, znanja o premični ter nepremični dediščini rudarsko industrijske omike, razvite v Zagorju v času 250-letnega delovanja najstarejšega slovenskega premogovnika, Rudnika rjavega premoga Zagorje ter skrbeti za s temi povezane krajevne, arhitektonske in etnološke posebnosti ter za njihovo urejeno umeščanje v bivalno okolje in med turistične znamenitosti naše občine.

7. člen

Cilji, ki izhajajo iz osnovnih namenov društva, opredeljenih v 6. členu so:

– zagotavljanje pogojev za izvajanje etnoloških in turističnih programov za področje rudarske omike,
– ohranjanje rudarsko industrijske dediščine in njenih vrednot,
– proučevanje te dediščine za pridobitev novih spoznanj,
– predstavljanje  muzejske rudarsko industrijske dediščine javnosti,
– organiziranje rudarsko kulturno etnološko turističnih prireditev,
– izvajanje kulturno etnološko turističnih vzgojnih in izobraževalnih  programov,
– pomoč pri spodbujanju gospodarsko turističnega razvoja.

A. Naloge za izvedbo zastavljenih ciljev društva so naslednje:

–  organiziranje rudarsko etnoloških in turističnih prireditev,
–  družabno povezovanje nekdanjih rudarjev in njihovih svojcev na srečanjih ob obujanju stanovskih  spominov in starih običajev;
–  popis obstoječih muzealij Rudarskega muzeja Zagorje v Kisovcu ter še drugih  razpoložljivih objektov premične in nepremične rudarske dediščine in njenih vrednot;
–  organizirano praznovanje rudarskih praznikov 3. Julija s prireditvijo SKOK ČEZ KOŽO in 4. Decembra ob Sveti Barbari ter sodelovanje rudarske povorke v počastitev praznika občine,
–  zbiranje še dostopnih  rudarskih predmetov in izročil naše dediščine, 
–  vsebinska določitev in postavitev rudarske tematske poti,
–  predstavljanje muzejske zbirke in drugih objektov rudarsko industrijske dediščine javnosti; 
–  izdajanje publikacij o rudarski dediščini,
–  sodelovanje in povezovanje s podobnimi društvi in njihovimi zvezami doma in v tujini,
–  podeljevanje priznanj za dosežke na področju dejavnosti društva.

B. Naloge društva, ki imajo značaj pridobitne dejavnosti:

Pridobitna dejavnost društva je dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti društva v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev opravljanja nepridobitne dejavnosti.Dejavnosti os opredeljene v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti in jih društvo lahko izvaja:

– J 58.110  Izdajanje knjig
– N 82.300     Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– R 91.020     Dejavnost muzejev
– R 91.030     Varovanje kulturne dediščine
– R 93.299     Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (prireditve)


III. ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno za fizične osebe.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

9. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom
– s črtanjem
– z izključitvijo
– s smrtjo

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz društva, če do zbora članov tekočega leta ne plača članarine za preteklo leto. O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom, zoper katerega je možen ugovor na zbor članov.

10. člen

Pravice in obveznosti članov društva so:
– da spoštujejo statut društva,
– da uresničujejo sklepe organov društva,
– da sooblikujejo in uresničujejo program dela društva,
– da častno zastopajo in uporabljajo stanovska znamenja, rudarski prapor in slavnostno   opravo ter uporabljajo rudarski pozdrav SREČNO,
– da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter
sprejmejo program dela in letno poročilo društva,
– da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
– da predlagajo in sprejmejo nagrade in priznanja društva,
– da redno plačujejo članarino,
– da varujejo ugled društva.

Mladoletni člani društva do starosti 15 let so oproščeni plačevanja članarine.

11. člen

Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana se podeli članu ali nečlanu društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva potrdi zbor članov na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, na zboru članov nima pravice odločanja.

12. člen

Društvo ima lahko tudi donatorje. Donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.


IV. ORGANI  DRUŠTVA

13. člen

Organi društva so:
–  Zbor članov,
–  Izvršni odbor,
–  Nadzorni odbor,
–  Častno razsodišče.

14. člen

Zbor članovNajvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
Pristojnosti zbora članov so:
– sprejme statut društva in druge potrebne akte ter njihove spremembe in dopolnitve,
– voli in razrešuje organe društva,
– voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva,
– sprejema program društva in letno poročilo,
– potrjuje komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike na predlog izvršnega odbora,
– odloča o prenehanju delovanja društva,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin društva,
– odloča o višini članarine,
– imenuje častne člane društva,
– odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
   razsodišča,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
– odloča o statusnem preoblikovanju društva,
– odloča o prenosu preostanka premoženja po prenehanju delovanja društva
– razpolaga s premoženjem večje vrednosti
– odloča o spremembi sedeža društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov društva morajo biti poslani izvršnemu odboru v pisni obliki najmanj osem dni pred sklicem zbora.
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

15. člen

Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje predsednik enkrat letno.

Zbor članov vsaka štiri leta voli svoje organe ter predsednika društva.
Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov društva.

16. člen

O sklicu zbora članov in o predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj sedem dni pred datumom sklica.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Odločitve so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

17. člen

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih sprejetih na zboru članov. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Izvršni odbor šteje osem članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, starešina rudarske čete in trije izvoljeni člani. Člane izvršnega odbora izvoli zbor članov za dobo štirih let. Član izvršnega odbora je po svoji funkciji tudi predsednik društva.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sklicuje in vodi ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na sejah navzočih vsaj polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

18. člen

Naloge izvršnega odbora so naslednje:
– pripravlja predlog programa dela,
–  skrbi za uresničevanje programa dela,
– pripravlja gradivo za zbor članov,
– vodi evidenco članov,
– upravlja s premoženjem društva manjše vrednosti,
– pripravlja predloge aktov društva,
– pripravlja letno poročilo,
– pripravi predloge za imenovanje in ukinjanje komisij društva, predlaga naloge in število njihovih članov ter predsednike komisij,
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov
–  odloča o spremembi naslova društva. 

19. člen

Predsednik

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika društva voli zbor članov  za dobo štirih let. Če je predsednik društva odsoten ali je podal odstopno izjavo, ga nadomešča podpredsednik društva s pooblastilom predsednika.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru. Sklicuje seje zbora članov in izvršnega odbora ter podpisuje vse akte društva. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.

20. člen
                                                
Tajnik

Tajnik društva opravlja strokovna in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo dela med organi društva. Zbor članov ga izvoli za dobo štirih let, kateremu za svoje delo tudi odgovarja.

21. člen

Starešina rudarske čete

Starešina rudarske čete varuje in skrbi za pravilno uporabo rudarskega prapora, vodi delo praporščaka ter nastope rudarske čete.

22. člen

Blagajnik
 
Za opravljanje strokovno finančnih in knjigovodskih del pri poslovanju društva skrbi blagajnik, ki ga zbor članov imenuje za dobo štirih let. Za svoje delo odgovarja zboru članov. Strokovno pomoč lahko blagajniku nudi ustrezni finančni servis, ki ga izbere in potrdi izvršni odbor.
23. členKustos muzejaZa proučevanje zagorske rudarsko industrijske dediščine ter za predstavitve novih spoznanj javnosti na razstavah skrbi kustos muzeja.

24. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Letno poročilo društva je veljavno sprejeto na zboru članov, če je nadzorni odbor pred sprejetjem opravil notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema nadzorni odbor z večino prisotnih.                                                          

25. člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče obravnava predloge za ugotavljanje odgovornosti člana, oziroma vodi disciplinske postopke v društvu. Častno razsodišče sestavljajo trije člani, katere izvoli zbor članov za dobo štirih let. Častno razsodišče za svoje delo in odločitve odgovarja zboru članov. Častno razsodišče veljavno odloča, če so prisotni vsi trije člani. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov razsodišča.

Razlogi za uvedbo disciplinskega postopka:
–  delovanje člana v nasprotju z določili statuta društva ali sklepov organov društva,
–  povzročitev materialne ali moralne škode društvu,
–  ustvarjanje nezdravih odnosov med člani društva.

Častno razsodišče lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:
– oprostitev obdolženega člana,
– opomin članu
– izključitev člana iz društva.
Izvajanje disciplinskega postopka ureja društvo s posebnim pravilnikom o disciplinskem postopku.

Častno razsodišče prouči kandidatno listo, določi skakače za vsakoletno prireditev Skoka čez kožo ter opravlja delo častnega predsedstva na tej prireditvi.
   
V. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE
                                                              
26. člen

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove premične in nepremične stvari ter materialne pravice.
Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

27. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme zbor članov.

28. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik, ali v njegovi odsotnosti podpredsednik. Društvo ima poslovni račun odprt pri banki.

29. člen

Materialno in finančno poslovanje društva je javno in mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi iz tega področja. Društvo mora zagotavljati podatke v skladu z Zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.

30. člen

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva (prirejenega za svoje potrebe). Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva (SRS 33).
Društvo mora izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost mora podatke o materialnem in finančnem poslovanju voditi in izkazovati ločeno.
Sodilo za razvrščanje posrednih stroškov na tiste, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost in tiste, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost, se upošteva razmerje med prihodki doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in nepridobitne dejavnosti.

31. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno – materialno poslovanje društva.

VI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

32. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Obveščanje članov poteka preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske in s pravico vpogleda v zapisnike organov društva. Širša javnost se o delu društva lahko seznani preko organiziranih prireditev, okroglih miz, spletne strani, tiskovnih konferenc.Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik

VII. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

33. člen

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Izvršnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti.

34. člen

Za pripravo sprememb Statuta imenuje Izvršni odbor delovno skupino.Delovna skupina pripravi osnutek sprememb in ga predloži Izvršnemu odboru.Če Izvršni odbor po razpravi predloženi osnutek sprejme, ga da v javno obravnavo članom društva. Po končani javni obravnavi Izvršni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Zboru članov v sprejem.

VIII. NAČIN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

35. člen

Društvo preneha z delovanjem:
– po volji članov,
– s sprejetjem sklepa o prenehanju društva na zboru članov,
– s spojitvijo z drugimi društvi,
– s pripojitvijo k drugemu društvu,
– s stečajem,
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po zakonu.

Če društvo preneha z delovanjem, daruje svoje premoženje društvu sorodne dejavnosti ali lokalni skupnosti. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

IX. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni zbor članov društva. Uporabljati se začne, ko pristojni upravni organ ugotovi, da je statut v skladu z zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.
Spremembe statuta se sprejemajo po enakem postopku kot je bil sprejet ta temeljni akt društva.

Tajnik društva:

Predsednik društva:
 
V Zagorju ob Savi, dne 17.10.2013                         


ANEKS K STATUTU RUDARSKEGA MUZEJSKEGA IN ETNOLOŠKEGADRUŠTVA SREČNO ZAGORJE  

V poglavju:   II. NAMEN, CILJI IN NALOGE  se  spremeni 7. člen tako,  

(da se pod točko B. Naloge društva… v tretjem odstavku črta četrta alineja R 91.030 Varovanje kulturne dediščine). 

da se sedaj 7. člen glasi:  7. člen

Cilji, ki izhajajo iz osnovnih namenov društva, opredeljenih v 6. členu so:

-zagotavljanje pogojev za izvajanje etnoloških in turističnih programov za področje rudarske omike,
-ohranjanje rudarsko industrijske dediščine in njenih vrednot,
-proučevanje te dediščine za pridobitev novih spoznanj,
-predstavljanje  muzejske rudarsko industrijske dediščine javnosti,
-organiziranje rudarsko kulturno etnološko turističnih prireditev,
-izvajanje kulturno etnološko turističnih vzgojnih in izobraževalnih  programov,
-pomoč pri spodbujanju gospodarsko turističnega razvoja.  


A. Naloge za izvedbo zastavljenih ciljev društva so naslednje: 

–    organiziranje rudarsko etnoloških in turističnih prireditev,
–    družabno povezovanje nekdanjih rudarjev in njihovih svojcev na srečanjih ob obujanju stanovskih  spominov in starih običajev;
–    popis obstoječih muzealij Rudarskega muzeja Zagorje v Kisovcu ter še drugih razpoložljivih objektov premične in nepremične rudarske dediščine in njenih vrednot;
–    organizirano praznovanje rudarskih praznikov 3. Julija s prireditvijo SKOK ČEZ KOŽO in 4. Decembra ob Sveti Barbari ter sodelovanje rudarske povorke v počastitev praznika občine,
–    zbiranje še dostopnih  rudarskih predmetov in izročil naše dediščine, 
–    vsebinska določitev in postavitev rudarske tematske poti,
–    predstavljanje muzejske zbirke in drugih objektov rudarsko industrijske dediščine javnosti; 
–    izdajanje publikacij o rudarski dediščini,
–    sodelovanje in povezovanje s podobnimi društvi in njihovimi zvezami doma in v tujini,
–    podeljevanje priznanj za dosežke na področju dejavnosti društva. 


B. Naloge društva, ki imajo značaj pridobitne dejavnosti: 

Pridobitna dejavnost društva je dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti društva v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev opravljanja nepridobitne dejavnosti. 

Dejavnosti so opredeljene v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti in jih društvo lahko izvaja:
– J 58.110        Izdajanje knjig
– N 82.300       Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
– R 91.020       Dejavnost muzejev
– R 93.299       Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (prireditve)  
 
Tajnica društva:                                                                 
Predsednik društva:   
V Zagorju ob Savi, dne 3.3.2015